top of page

VOORWAARDEN YOGAOPLEIDINGEN

Voorwaarden van Embodied Yoga, gevestigd in De Wieken 12,  6581dd Malden en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 53896386.
 
E-mail: sina.kaden@gmail.com

Website: www.embodiedyoga.nl
 

Inschrijfvoorwaarden opleidingen

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor alle opleidingen. Hier vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding.

 

1. Aanbod

Embodied Yoga brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;

 • wanneer de opleiding start;

 • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

 • de wijze van betaling;

 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Embodied Yoga. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van Embodied Yoga

 • uw recht om de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;

 

2. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst geldt gedurende de gehele opleidingsperiode, inclusief herexamens en 'update-dagen'. We verwachten uw actieve deelname en zorgen voor een doordachte planning van opleidingsdagen, examens en beoordelingen. Ons doel is om de opleiding op hoog niveau te bieden met ervaren yoga docenten, kwalitatief lesmateriaal en goede faciliteiten. We zetten ons in om u succesvol door de opleiding te begeleiden.

 

3. Inschrijving, bedenktijd en annulering

 

3.1

Door een inschrijving voor een opleiding van Embodied Yoga gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website www.embodiedyoga.nl. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Embodied Yoga uw inschrijving heeft ontvangen en Embodied Yoga de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

 

3.2

Binnen 14 dagen nadat Embodied Yoga uw inschrijving heeft bevestigd, heeft u het recht om zonder opgaaf van redenen de studieovereenkomst te annuleren. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Stuur hiervoor een e-mail naar sina.kaden@gmail.com en retourneer het eventueel ontvangen lespakket (manuals) in onbeschadigde staat, via aangetekende verzending naar Embodied Yoga. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening. Bewaar het verzendbewijs tot u een ontvangstbevestiging van het lespakket van Embodied Yoga heeft ontvangen. Als de ontvangen manuals niet worden teruggestuurd naar Embodied Yoga, wordt de actuele consumentenprijs voor de manuals aan u doorberekend.

 

3.3

Tot 14 dagen na de (schriftelijke of digitale) bevestiging van uw inschrijving, kunt u de overeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering van de opleiding na twee weken na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de opleiding bent u annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door Embodied Yoga is ontvangen.

 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het totale lesgeld met een minimum van € 100,-;

 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het totale lesgeld en examengeld;

 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het totale lesgeld en examengeld;

 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: het totale lesgeld en examengeld.

 

3.4

Indien de opleiding al gestart is kan de opleiding niet meer geannuleerd worden.

3.5

Indien na inschrijving, maar uiterlijk twee weken voordat de opleiding start, blijkt dat u alsnog bent verhinderd om een opleidingsdag(en) te volgen en u de opleiding niet wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid om de opleiding naar een, vooralsnog onbekende datum, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt Embodied Yoga € 100,- administratiekosten in rekening.

3.6

Bij een langdurige zware blessure of ziekte kunt u uw inschrijving annuleren. Hiervoor heeft u een medische verklaring van een arts nodig. U krijgt dan de kans om op een andere startdatum in te schrijven, binnen een periode van 12 maanden. Na 12 maanden vervalt dit recht. Embodied Yoga brengt hierbij € 100,- administratiekosten in rekening.

 

3.7

Bij annulering van de opleiding door de klant wordt het bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

4. Toelatingseisen

Voor deelname aan een Embodied Yoga-opleiding is geen specifieke toelating vereist, tenzij anders vermeld op onze website. De meeste opleidingen omvatten een eindopdracht, waarvoor u een computer nodig heeft. 

 

5. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het huidige lesgeld staan op onze website. Betalingen moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum op de aangegeven bankrekening zijn ontvangen, en de eerste termijn moet voor de start van de opleiding worden voldaan.

We garanderen dat het lesgeld en examengeld tijdens uw studie niet wijzigen. Het lesgeld is inclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

Als de factuur vervalt, krijgt u een betalingsherinnering. Als u niet betaalt, kunnen we rente en redelijke incassokosten in rekening brengen. Deze rente wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Tijdens klachten- of geschilbehandeling wordt het in rekening brengen van rente en incassokosten opgeschort.

Bij een incassoprocedure wordt het totaalbedrag aan lesgeld, examengeld, incasso- en bijkomende kosten gevorderd. Na nakoming van verplichtingen bieden we in overleg nieuwe opleidingsdata aan.

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor het nakomen van uw betalingsverplichtingen, zelfs als iemand anders de betaling op zich heeft genomen. Als uw studie door betalingsachterstand stil heeft gestaan, bent u verantwoordelijk voor geactualiseerd studiemateriaal. We hebben verplichtingen uit een overeenkomst pas na betaling van een verzonden factuur.

 

6. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst loopt automatisch af na de afgesproken studieduur bij uw inschrijving. Op dat moment vervallen de wederzijdse verplichtingen. Als u de opleiding voortijdig stopt, vervalt het recht op studiebegeleiding, lessen en examens vanaf de opzegdatum. Embodied Yoga kan wijzigingen in het studieprogramma doorvoeren.

 

7. Uitvoering van het onderwijs

Bij inschrijving geldt de volgorde van ontvangst bij Embodied Yoga. Soms kan er sprake zijn van te weinig of te veel inschrijvingen, wat invloed heeft op het verantwoord aanbieden van de opleiding. In zulke gevallen behoudt Embodied Yoga zich het recht voor om de indeling aan te passen, rekening houdend met de wensen van de studenten. Als u niet akkoord gaat met deze aanpassingen, kunt u uw opleiding kosteloos beëindigen. Als Embodied Yoga een opleiding annuleert, bijvoorbeeld vanwege te weinig inschrijvingen, krijgt u tijdig bericht en wordt eventueel betaald les- en examengeld teruggegeven. Bij inschrijving voor een andere opleiding wordt het bedrag verrekend. Als een docent ziek is of verhinderd, streven we naar tijdige vervanging. Als dit niet lukt, wordt de opleidingsdag opnieuw gepland. In zulke gevallen is er geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

 

8. Gezondheidsrisico’s

Bij het begin van een opleiding moet u zich bewust zijn dat yoga/sportactiviteiten over het algemeen enig risico op blessures met zich mee kunnen brengen. U neemt deel aan de activiteiten van Embodied Yoga op eigen verantwoordelijkheid. Als Embodied Yoga twijfels heeft over uw fysieke en/of mentale capaciteiten, kunnen we een passende medische verklaring van u vragen. Nadat we deze verklaring hebben ontvangen, zullen we samen met u bespreken of het starten of voortzetten van de opleiding mogelijk is. Als dit overleg niet tot een oplossing leidt, heeft Embodied Yoga het recht om een beslissing te nemen. Indien we besluiten dat u niet (verder) kunt deelnemen aan de opleiding, krijgt u het (resterende) lesgeld en examengeld terugbetaald.

 

9. Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat bij de betaalde opleiding hoort, mag u houden voor uw persoonlijke studie, maar u mag het niet aan anderen verkopen of overdragen. Het auteurs- en intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal, inclusief digitale informatie en handleidingen, behoren tot Embodied Yoga (indien van toepassing). U ontvangt de yoga manual van de docent tijdens de les. 

 

10. Exameninformatie

Bij examens voor uw opleiding vindt u alle relevante informatie op onze website en krijgt u tijdens de opleiding ook uitleg van uw Embodied Yoga docenten. De data van de examens worden door Embodied Yoga vastgesteld.

Let op: Als u te laat komt op de examendag en dit niet vooraf is goedgekeurd door de Embodied Yoga docenten, kan uw examen in principe ongeldig worden verklaard. Als er echter mogelijkheden zijn (dit wordt beslist door de docenten), kunt u nog steeds het examen afleggen, waarbij de normale procedure wordt gevolgd. Na het examen dient u per e-mail (sina.kaden@gmail.com) de reden van de vertraging te motiveren. Mocht je onverhoopt gezakt zijn dan kun je tot 1 jaar na datum van het examen herkansen. 

 

11. Klantenservice en studentenbegeleidingsteam

Bij Embodied Yoga streven we naar mooie opleidingen en een soepele afhandeling. Als er toch iets niet in orde is, laat het ons dan weten. We doen ons best om eventuele klachten snel en naar tevredenheid op te lossen. Heb je opmerkingen over onze service, stuur dan een e-mail naar sina.kaden@gmail.com of bel ons op (0620208404). We streven ernaar om binnen 48 uur, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen te reageren. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je dat weten.

Het bijwonen van de bijeenkomsten is essentieel en verplicht voor je opleiding. We hechten er veel waarde aan dat je je medestudenten ontmoet en de bijeenkomsten volgt. In geval van uitzonderlijke situaties, zoals een calamiteit, kan Embodied Yoga beslissen om annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dit wordt door ons beoordeeld. Het bijwonen van bijeenkomsten van de modules is verplicht, er zijn geen uitzonderingen. Hierdoor kan Embodied Yoga besluiten dat een student niet in staat is om een examen af te leggen.

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding, huiswerkopdrachten, examenstof, of andere zaken die verband houden met een opleidingsdag? Dan kun je terecht bij je Embodied Yoga docenten. Het e-mailadres van je docenten wordt op de eerste lesdag bekendgemaakt.

 

12. Geschillen en Klachtenprocedure

Bij Embodied Yoga willen we dat je een geweldige ervaring hebt, maar we begrijpen dat er soms dingen anders kunnen lopen dan verwacht. Als je niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening, zien we dit als een kans om te groeien en te verbeteren.

Als je een klacht hebt, vragen we je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we je klacht goed kunnen afhandelen en tegelijkertijd kunnen leren van jouw feedback. Dit kan schriftelijk (sina.kaden@gmail.com). Wij gaan je klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling binnen 4 weken. 

Je  uiting van ontevredenheid of klacht kan je  aan Embodied Yoga kenbaar maken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt uw hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij streven ernaar binnen 4 weken uitsluitsel te geven. 

Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details en stuur een mail. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Mocht je het niet eens zijn met onze oplossing dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Consumentenzaken in Den Haag.

Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van Embodied Yoga te hebben doorlopen. Het oordeel van de Geschillencommissie Consumentenzaken is voor Embodied Yoga bindend. Eventuele consequenties worden door Embodied Yoga snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.  

 

13. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bij Embodied Yoga willen we duidelijk maken dat we verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onze diensten. We begrijpen dat onvoorziene situaties kunnen gebeuren, en in die gevallen willen we zo behulpzaam mogelijk zijn.

Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot directe schade die mogelijk is ontstaan. Helaas kunnen we geen vergoeding bieden voor indirecte schade zoals gevolgschade of gemiste inkomsten. We willen er zeker van zijn dat uw financiële investering bij ons veilig is, dus de omvang van onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in het studiejaar waarin het probleem is opgetreden.

Let op dat we, behalve in gevallen van opzet of ernstige nalatigheid van ons hoogste leidinggevende personeel, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor blessures of schade die voortvloeien uit deelname aan onze opleidingen.

Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot alle betrokkenen bij Embodied Yoga, zoals ons personeel en mensen die we hebben aangesteld om u te helpen tijdens uw studieperiode. We willen dat uw ervaring bij ons zo positief mogelijk is.

 

14. Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving.

 

15. Schorsing

Bij Embodied Yoga willen we een positieve en respectvolle omgeving creëren voor al onze studenten. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij frauduleus gedrag of ernstige schendingen van sociale normen, behouden we ons het recht voor om gepaste maatregelen te nemen, waaronder weigering van toegang, schorsing of verwijdering. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt tijdens hun reis bij ons.

16. Wijziging voorwaarden

Embodied Yoga behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. We zullen wijzigingen minstens twee weken van tevoren op onze website publiceren.

VOORWAARDEN YOGAOPLEIDINGEN
bottom of page